Unitatea pentru managementul calităţii

1. Manager al calitatii I.D.S.A

Dr. Alina POPESCU, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
- e-mail: alina.popescu@idah.ro

2. Responsabili managementul calității privind cerințele standardului 17025:2005

Dr. Graziela NEAGOE, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
- email: graziela.neagoe@idah.ro
Dr. Adriana RĂGĂLIE, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
- email: adriana.ragalie@idah.ro

3. Responsabili managementul calității privind cerințele standardului 17043:2010

Dr. Florica BRUCHER, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
- email: florica.brucher@idah.ro
Dr. Emanuela GUȚU, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
- email: emanuela.gutu@idah.ro

4. Responsabil cu funcţia metrologică

Ch. Daniela NICA, Doctor în biologie
- email: daniela.nica@idah.ro
Ch. Cristina ȚOCA, doctorand, înlocuitor
- email: cristina.toca@idah.ro

5. Ofiţer de biosecuritate

Dr. Adriana ORĂŞANU, Doctor în ştiinţe medicale, specialitatea în medicină veterinară
- email: adriana.orasanu@idah.ro
Dr. Silvia Cornelia ANTONIU, înlocuitor
- email: silvia.antoniu@idah.ro

6. Echipa de lucru - Responsabili cu managementul calităţii în unităţile administrative ale LNRDSA

Serviciul Morfopatologie
Ch. Cristina DIACONU, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină veterinară; studii postuniversitare, specializarea diagnostic de laborator

Serviciul Viroze Majore
Biol. Gina DUNĂVĂŢU

Serviciul Virusologie
Dr. Simona LEAU, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină veterinară

Serviciul Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Micotoxicologie
Dr. Luminiţa ROMAŞCU, master în genetică, microbiologie şi biotehnologie
Dr. Lenuța DASCĂLU
Dr. Elena TALMACIU, doctor în ştiinte medicale, specialitatea medicină veterinară, studii postuniversitare, specializarea diagnostic de laborator

Serviciul Imunologie
Dr. Emanuela GUŢU, doctor în ştiinte medicale specialitatea medicină veterinară

Serviciul Biologie Moleculară – OMG
Biol. Monica VANGHELE, doctor în biologie

Serviciul Toxicologie – Chimie
Ch. Cristina ȚOCA, doctorand

Serviciul Sănătate Animale Acvatice şi Insecte Utile
Dr. Florina DUMITRESCU, doctorand
Dr. Magdalena VISARION;

Serviciul Sănătate Animală şi Epidemiologie
Dr. Cristina TUDORAN
Dr. Şerban CĂTUŞANU

7. Atribuţii specifice

 • coordonează, menține și dezvoltă sistemul de management al calităţii din IDSA
 • participă la planificarea calităţii prin stabilirea obiectivelor, specificarea proceselor operaţionale necesare şi a resurselor aferente pentru îndeplinirea acestor obiective, în IDSA
 • asigură legătura dintre IDSA şi Organismul de certificare al sistemului de management al calităţii, precum şi cu Organismul Naţional de Acreditare – RENAR şi Asociaţia de Standardizare din România – ASRO
 • gestionează standardele referitoare la sistemele calităţii aplicabile activităţii specifice din IDSA şi face propuneri pentru adoptarea lor ca referenţiale în organizarea sistemului de management al calităţii
 • promovează şi coordonează respectarea principiilor de management al calităţii în IDSA, în conformitate cu cerințele standadrdelor SR EN ISO/CEI 17025 și SR EN ISO 17043/2010 pentru LNRDSA
 • coordonează şi dezvoltă procesul de acreditare a LNRDSA conform cerinţelor RENAR
 • coordoneaza mentinerea si dezvoltarea sistemului informatic integrat ATLAS vet LIMS in sistemul de management al calitatii din cadrul LNRDSA/IDSA
 • coordonează şi dezvoltă procesul de certificare şi acreditare al sistemului de management al calităţii din alte structuri ale IDSA
 • participă la controlul calităţii, ca parte integrantă a managementului calităţii, redactează, editează şi revizuieşte periodic procedurile generale
 • participă la evaluarea eficacităţii sistemului de management al calităţii
 • planifică acţiuni de audit intern şi coordonează desfăşurarea programului de audit intern al calităţii în IDSA, conform politicii directorului IDSA
 • întocmeşte rapoartele finale după fiecare sesiune de audit intern, pe care le prezintă Directorului IDSA, spre informare
 • organizează şedinţele de analiză a sistemului de management al IDSA
 • acordă consultanţă pentru întocmirea Planurilor Calităţii serviciilor din cadrul LNRDSA şi verifică periodic valabilitatea lor, propunând revizia sau reeditarea, după caz
 • coordonează programele de mentenanţă, de verificare internă şi de etalonare al echipamentelor de laborator implicate în activităţile analitice ale LNRDSA prin Responsabilul de Management Metrologie
 • identifică nevoile de instruire pentru angajaţii din IDSA, pe probleme legate de calitate în activitatea prestată;
 • propune şi coordonează organizarea unor programe de instruire dedicate unei anume problematici sau accesarea unor programe preexistente de instruire în organizaţii autorizate pentru astfel de activităţi, din România sau străinătate
 • participă la verificarea respectării procedurilor de protecţie a personalului care lucrează cu agenţi patogeni, în cadrul unor audituri programate în colaborare cu Unitatea de Biosecuritate
 • prestează activităţi de consiliere în domeniul planificării, controlului, asigurării şi dezvoltării managementului calităţii, în laboratoarele veterinare


Proceduri Sistem de Management Calitate

PGM 001 - Redactarea, analiza si aprobarea documentelor din cadrul sistemului de management al calitatii
PGM 002 - Controlul documentelor si inregistrarilor din sistemul de management al calitatii
PGM 003 - Implementarea , mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii din cadrul IDSA
PGM 004 - Analiza cererilor, ofertelor si contractelor
PGM 005 - Evitarea implicarii in activități care ar putea diminua încrederea în competența, imparțialitatea, raționamentul sau integritatea funcțională a laboratorului
PGM 006 - Tratarea reclamațiilor
PGM 007 - Servicii către clienţi
PGM 010 - Întreprinderea de acțiuni preventive și corrective
PGM 011 - Efectuarea auditurilor interne
PGM 012 - Analiza efectuata de management
PGM 013 - Controlul activitatilor neconforme din cadrul IDSA
PG 001 - Conditii de biosecuritate pe timpul transportului probelor cu potential patogen
PG 002 - Gestionarea deseurilor
PG 003 - Igienizarea in spatiile IDSA
PG 004 - Tratarea cererilor de oferta
PG 005 - Trasabilitatea probelor si a documentelor
PG 007 – Procedura pentru utilizare echipamente
PG 008 – Instruirea continua si formarea profesionala a personalului din cadrul IDSA
PG 009 – Supravegherea activitatilor desfasurate in cadrul IDSA
PG 010 – Asigurarea calitatii rezultatelor
PG 016 – Comunicarea cu clienții
PG 018 – Decontaminarea în spațiile IDSA
PG 019 – Monitorizarea condițiilor de mediu și ambientale
PG 020 – Accesul în zonele în care se efectuează analize de laborator
PG 022 – Validarea metodelor
POS 001 – Procedura operationala suport pentru achizitii bunuri, servicii si lucrari
POS 002 – Procedura operationala suport privind activitatea de facturare si incasare a contravalorii veniturilor realizate de IDSA
POS 003 – Procedura operationala suport privind obtinerea si utilizarea materialelor de referinta interne gestionate de catre IDSA – LNRDSA
POS 004 – Procedura de back-up
POS 005 – Evaluarea tehnică a LSVSA
IG 001 - Instructiune generală pentru redactarea şi eliberarea buletinelor de analiză şi utilizarea mărcii nationale de acreditare RENAR
IG 002 - Instructiune generala pentru introducerea si finalizarea cererilor de analiza in aplicatia ATLAS vet LIMS
IG 003 - Verificarea eficientei decontaminarii in spatiile LNRDSA
IG 004 - Utilizarea aplicatiei RENAR in scopul raportarii online a participarilor la PT/ILC
IG 005 - Participarea LNRDSA la schemele de incercari pentru testarea competentei
IG 005 - Participarea LNRDSA la schemele de incercari pentru testarea competentei
IG 005 - Participarea LNRDSA la schemele de incercari pentru testarea competentei
ISL 001 - IG 002 - Sincronizarea animalelor cu SNIIA
ISL 001 - POS 001 - Întocmirea programului anual de achiziţii în baza referatelor de necesitate pentru achiziţionarea de produse/ servicii

Sectiunea 17043:2010

PG–SIC-001 - Proiectarea Schemelor de încercări de competenţă
PG-SIC-002 - Personalul implicat în organizarea SIC
PG-SIC-003 - Monitorizarea condiţiilor de mediu şi ambientale
PG-SIC-004 - Alegerea modelului statistic pentru SIC calitative
PG-SIC-005 – Alegerea metodei
PG-SIC-006 - Operarea Schemelor de Încercări de Competenţă
PG-SIC-007 - Comunicarea cu participantii
PG-SIC-008 - Raportul
PG-SIC-009 – Confidenţialitatea
PG-SIC-010 - Pregătirea Obiectelor supuse Încercării de Competenţă
PG-SIC-011 - Planul Schemei de Încercări de Competenţă
PG-SIC-012 - Determinarea valorilor atribuite şi a incertitudinii lor şi criteriile de evaluare ale acestora
PG-SIC-013 - Testarea omogenitatii si stabilitatii OIC
PG-SIC-014 - Analiza datelor şi evaluarea performanţelor
PG-SIC-015 - Alegerea modelului statistic pt.SIC cantitative
HARTA PROCESELOR DIN SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – I.D.S.A.

Harta Procese CalitateCHESTIONAR

I.D.S.A. este o instituţie publică şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, se înregistrează şi analizează orice document primit pe suport de hârtie.

Pentru a veni în sprijinul clienţilor, pe pagina de WEB a IDSA este disponibil un formular care va poate fi descărcat, completat şi transmis prin fax, sau adus direct, pentru înregistrare, la biroul registratură.

În acelaşi scop, acelaşi model de formular va fi disponibil şi la serviciul SĂNĂTATE ANIMALĂ, pentru a fi folosit de clienţii care doresc să îşi facă publică opinia cu privire la serviciile oferite de I.D.S.A. Pentru acest caz, persoana de contact este Gheorghe MARINESCU, care are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor acest formular şi de a preda la biroul registratură formularele completate, pentru înregistrare şi înştiinţarea Directorului I.D.S.A.

Chestionar clienţi
Chestionar satisfactie participare SIC
Declaraţie de politică referitoare la calitatea activităţii IDSA
Politici
Certificat acreditare LI222
Certificat acreditare LI222 - anexa 1
Certificat acreditare IC005
Certificat acreditare IC005 - anexa 1
Desemnare IDSA prin Ordinul ANSVSA nr. 77 din 15.06.2018