1. LNR – Pesta Porcină Clasică şi Pesta Porcină Africană
 2. LNR – Gripa Aviară şi Boala de Newcastle
 3. LNR – Febra Aftoasă şi alte Boli Veziculoase ale Animalelor
 4. LNR – Bluetongue şi Pesta Africană a Calului
 5. LNR – Pesta Bovină şi Pesta Micilor Rumegătoare
 6. LNR – Variola Ovină şi Caprină
 7. LNR – Rabie
 8. LNR – Leucoza Enzootică Bovină
 9. LNR – Anemia Infecţioasă a Calului
 10. LNR – Herpesviroze (Boala lui Aujeszky, IBR, Rinopneumonia Ecvină)
 11. LNR – Encefalopatii Spongiforme Transmisibile
 12. LNR – Antrax
 13. LNR – Salmonelozele Animalelor
 14. LNR – Bruceloza
 15. LNR – Tuberculoza şi Paratuberculoza
 16. LNR – Campylobacterioza Animalelor
 17. LNR – Pleuropneumonia Contagioasă Bovină
 18. LNR – Monitorizarea Rezistenţei Antimicrobiene la Animale
 19. LNR – Leptospiroza
 20. LNR – Echinococoza
 21. LNR – Protozooze
 22. LNR – Vectori ai bolilor la Animale şi ai Zoonozelor
 23. LNR – Boli Micotice şi Micotoxicoze
 24. LNR – Toxicologie Veterinară
 25. LNR – Bunăstare Animală
 26. LNR – Boli de Reproducţie ale Animalelor
 27. LNR – Bolile Peştilor
 28. LNR – Bolile Moluştelor şi Crustaceelor
 29. LNR – Monitorizarea Contaminării Microbiene a Moluştelor Bivalve
 30. LNR – Monitorizarea Biotoxinelor Marine
 31. LNR – Bolile Albinelor şi ale altor Insecte Utile
 32. LNR – Biologie Moleculară
 33. LNR – Organisme Modificate Genetic din Alimente şi Furaje

Atribuţii generale ale LNR-urilor

 1. Elaborarea Manualului de Diagnostic pentru bolile pentru care au competenţe.
 2. Modificarea sau completarea Manualelor de diagnostic, în conformitate cu noile prevederi ale legislaţiei comunitare şi cu noile recomandări ale Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor, cuprinse în Manualul pentru teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, în Manualul pentru teste de diagnostic pentru animale acvatice, în Codul sanitar pentru animalele terestre şi în Codul sanitar pentru animale acvatice.
 3. Aprobarea rezultatele studiilor de validitate ce demonstrează fiabilitatea metodelor de testare, diagnostic şi supraveghere utilizate în România.
 4. Coordonarea preluării şi elaborării în România a standardelor şi metodelor de diagnostic pentru domeniul de competenţă al acestora.
 5. Colaborarea cu laboratoarele comunitare de referinţă similare domeniilor de competenţă ale acestora şi, în acest scop, beneficiază de instruiri organizate de acestea pentru domeniul respectiv şi de furnizarea de standarde de diagnostic, metode, reagenţi sau etaloane de diagnostic pentru profilul de diagnostic pentru care au competenţe.
 6. Colaborarea cu laboratoarele naţionale de referinţă similare din Statele Membre ale Uniunii europene, cu laboratoarele internaţionale de referinţă ale Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) şi cu alte organizaţii în domeniu, acreditate internaţional, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de supraveghere şi diagnostic al bolilor pentru care au competenţe specifice.
 7. Participarea la activităţile de asigurare a calităţii şi de standardizare a metodelor de diagnostic, de supraveghere şi de screening, întreprinse de Laboratorul Comunitar de Referinţă.
 8. Realizarea examenelor de laborator pentru diagnosticul şi supravegherea bolilor pentru care au competenţe specifice, în conformitate cu manualul de diagnostic.
 9. Controlarea şi certificarea valorii de diagnostic a tuturor loturilor reactivilor de diagnostic, a seturilor şi kiturilor de diagnostic şi stabileşte utilizarea acestora în laboratoarele sanitare veterinare de stat în România.
 10. Participarea în mod direct la autorizarea laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stat şi private, întocmirea fişelor şi a raportului de evaluare, precum şi verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor de asigurare a sistemului de calitate.
 11. Coordonarea elaborării standardelor şi metodelor de diagnostic utilizate de către laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar.
 12. Prepararea anumitor reactivi de diagnostic, pe care îi furnizează laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar.
 13. Participarea, împreună cu laboratoarele naţionale de referinţă similare din Statele Membre ale Uniunii Europene, la testările de intercomparare organizate de laboratoarele comunitare de referinţă.
 14. Organizarea testelor comparative interlaboratoare anuale pentru testarea capacităţii de diagnostic a laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar din cadrul direcţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
 15. Caracterizarea izolatelor de agenţi etiologici, tipizarea genetică a acestora şi întocmirea diagramelor de epidemiologie genetică.
 16. Păstrarea, în condiţii de securitate maximă, izolatele din agenţii etiologici pentru care au competenţe specifice.
 17. Comunicarea în mod periodic către Comisia Europeană a listei instituţiilor sau a laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar din România, autorizate şi acreditate pentru competenţe specifice, precum şi a oricăror modificări survenite.
 18. Comunicarea, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, a informaţiilor solicitate de către: Comisia Europeană, laboratoarele comunitare de referinţă, Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor, laboratoarele naţionale de referinţă similare din celelalte State Membre ale Uniunii Europene şi alte organizaţii şi instituţii în domeniu, acreditate internaţional.
 19. Furnizarea către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a informaţiilor necesare referitoare la bolile pentru care au competenţe specifice, în vederea stabilirii strategiilor şi politicilor naţionale pentru domeniile de competenţă ale acestora.
 20. Confirmarea, pentru anumite boli, a rezultatelor pozitive obţinute de laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. Bolile pentru care este necesară confirmarea de către laboratoarele naţionale de referinţă pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor sunt stabilite anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 21. Identificarea şi caracterizarea agentului etiologic, originii, tipului, subtipului şi a variantei acestuia pentru bolile emergente sau reemergente.
 22. Organizarea activităţilor de instruire şi formare profesională continuă a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar, în vederea efectuării testelor şi examenelor de laborator potrivit competenţelor specifice ale acestora.
 23. Efectuarea activităţii de îndrumare, acordarea de consultanţă tehnică şi realizează auditul pentru instituţii şi organizaţii care funcţionează în domeniul creşterii animalelor sau al celor a căror activitate implică produse ori subproduse obţinute de la acestea, în calitate de secundă sau terţă parte.
 24. Participarea la acţiunile de inspecţie şi control iniţiate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru domeniile de competenţă ale acestora.
 25. Promovarea şi implementarea principiilor de bună practică de laborator (GLP), conform legislaţiei în vigoare, pentru studiile de cercetare aplicată.
 26. Cercetarea, asimilarea şi elaborarea de noi metode de analiză de laborator pentru diagnosticul şi supravegherea bolilor pentru care au competenţă.
 27. Participarea la elaborarea, coordonarea, monitorizarea şi realizarea unor acţiuni cuprinse în „Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului”, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 28. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor.
 29. Participarea la elaborarea de programe tehnice şi de proiecte naţionale şi internaţionale de diagnostic şi supraveghere în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor.
 30. Realizarea expertizei de diagnostic privind cazurile de litigiu, pentru domeniile de competenţă ale acestora.
 31. Participarea la determinarea numărului maxim de probe ce trebuie prelevate pentru examene de laborator privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, a numărului maxim de probe pentru examene de laborator ce se efectuează pe probe comasate şi etalonarea serurilor secundare de referinţă naţionale în raport cu seruri etalon primare internaţionale.