1. Unitatea pentru evaluarea activităţii laboratoarelor publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în domeniul sănătăţii şi al bunăstării animale (LSVSA)
 2. Serviciul Sănătate şi Evaluare Bunăstare Animală
  1. Unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice
 3. Serviciul Morfopatologie
  1. Birou Morfopatologie
  2. Compartiment Microscopie Electronică
 4. Serviciul Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Micotoxicologie
  1. Compartiment Bacteriologie
  2. Compartiment Parazitologie
  3. Compartiment Micologie, Micotoxicologie
 5. Serviciul Viroze Majore, Unitate de Înaltă Biosecuritate
  1. Compartiment Viroze Majore
  2. Compartiment Unitate de Înaltă Biosecuritate
 6. Serviciul Virusologie
 7. Serviciul Biologie Moleculară şi Organisme Modificate Genetic, Centrul Internaţional de Boli Transfrontaliere, Emergente şi Zoonoze
  1. Compartiment Biologie Moleculară şi Organisme Modificate Genetic
  2. Centrul Internaţional de Boli Transfrontaliere, Emergente şi Zoonoze
 8. Serviciul Imunologie
 9. Serviciul Toxicologie – Chimie
 10. Serviciul Sănătate Animale Acvatice şi Insecte Utile
  1. Compartiment Sănătate Animale Acvatice
  2. Compartiment Sănătate Insecte Utile
 11. Serviciul Epidemiologie, Analize de Risc şi Programe
  1. Biroul Epidemiologie şi Analize de Risc
  2. Unitatea Management Proiecte, Strategii şi Comunicare


Atribuţii generale ale seriviciilor din cadrul LNRDSA

 1. Realizarea coordonării metodologice a activităţii laboratoarelor sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipului Bucureşti, denumite în continuare LSVSA, testarea capacităţii de diagnostic a acestora prin probe test, standardizarea, asimilarea, validarea şi introducerea în practica de laborator a metodelor şi tehnicilor noi de diagnostic, confirmarea diagnosticului, expertize de diagnostic, statistică, analize de risc şi prognoză sanitară veterinară pe domeniul sau de competenţă.
 2. Retestarea sau confirmarea/infirmarea rezultatului buletinelor de analiză, la solicitarea ANSVSA, în caz de suspiciune sau litigii asupra buletinelor de analiză emise de LSVSA sau de către laboratoare private;
 3. Transmiterea către ANSVSA a buletinelor de analiză privind rezultatele de laborator referitoare la confirmările sau unele suspiciuni ale bolilor notificabile, după caz.
 4. Centralizarea, întocmirea şi transmiterea către ANSVSA a rapoartelor privind activitatea desfăşurată de către LSVSA, care efectuează activitate de laborator în domeniul sănătăţii animalelor.
 5. Achiziţionarea de seturi şi reagenţi standard pentru activitatea de laborator, direct de la laboratoarele internaţionale de referinţă, în condiţiile legii, în scopul diagnosticului, supravegherii, etalonării şi preparării standardelor naţionale.
 6. Solicitarea la ANSVSA a autorizaţiei provizorii pentru utilizarea seturilor şi reagenţilor neînregistraţi pentru activitatea de laborator, în condiţiile legii.
 7. Verificarea valoarii analitice a seturilor şi reagenţilor de laborator, conform legislaţiei în vigoare.
 8. Instruirea şi formarea personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul LSVSA, la solicitarea acestora şi conform Programului Naţional de Instruiri, aprobat prin ordin al preşedintelui ANSVSA.
 9. Acordarea de consultanţă tehnică LSVSA, la solicitarea acestora.
 10. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniile de activitate proprii şi la realizarea de programe tehnice, la solicitarea ANSVSA.
 11. Consemnarea rezultatelor examenului de laborator în buletine de analiză care au caracter de documente oficiale.
 12. Efectuarea de studii în domeniile de specialitate, întocmirea de materiale documentare pe care le prezintă la simpozioane ori la sesiuni de comunicări ştiinţifice interne şi/sau internaţionale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 13. Organizarea, la solicitarea celor interesaţi şi contra cost, de instruiri practice pentru personalul din cadrul laboratoarelor sanitare – veterinare private.
 14. Participarea în comisiile de avizare a substanţelor şi produselor medicinale veterinare noi ce urmează a fi introduse în practica veterinară, precum şi la acţiunile de testare a acestor substanţe şi produse medicinale veterinare, la solicitarea ANSVSA.
 15. Participarea la elaborarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat anual prin Hotărâre a Guvernului.
 16. Elaborarea proiectlore de cercetare la nivel naţional şi european, cu referire la domeniul propriu de activitate.
 17. Desemnarea reprezentanţilor din cadrul instituţiei, care participă în calitate de membri în diverse comisii şi grupuri de lucru, la solicitarea ANSVSA.
 18. Asigurarea expertizei tehnice în domeniile de diagnostic şi sănătate animală, în situaţii speciale sau de litigiu.
 19. Participarea şi organizarea de manifestări ştiintifice - simpozioane, seminarii, congrese şi work-shopuri ştiinţifice tematice - specifice domeniului de competenţă, cu informarea ANSVSA sau la solicitarea ANSVSA.
 20. Asigurarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, accesului la documentele proprii şi ia măsuri ca părţile interesate să primească informaţii obiective în domeniul său de activitate.
 21. Colaborează cu ministerele, cu celelalte instituţii de specialitate, precum şi cu organismele internaţionale - Technical Assistance and Information Exchange - TAIEX, Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală - OIE, Organizaţia Mondială a Sănătăţii - OMS, Food and Agriculture Organization - FAO, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară - EFSA, în domeniul de activitate, în exercitarea atribuţiilorproprii.
 22. Desemnarea de specialişti din cadrul IDSA pentru participarea, în calitate de membri, în echipe de control, alături de reprezentanţii ANSVSA.
 23. Asigurarea comunicării între LNR şi Laboratoarele de Referinţă ale Uniunii Europene sau alte laboratoare internaţionale, informând în acest sens ANSVSA, ori de câte ori este necesar.
 24. Formularea de răspunsuri tuturor solicitărilor formulate, în scris, de către ANSVSA, potrivit domeniului propriu de competenţă.
 25. Elaborarea Proiectulului Planului Cifric pentru domeniul Sănătăţii Animale şi înaintează, cu avizul directorului IDSA, spre aprobare ANSVSA.
 26. LNR acreditate sunt desemnate din oficiu pentru a efectua analize în cadrul controlului oficial.
 27. Pentru profilurile pentru care nu există laboratoare care să efectueze analize acreditate este desemnat IDSA să efectueze analizele din domeniul său de activitate.
 28. Coordonarea şi componenţa LNR se stabilesc prin decizia directorului IDSA.
 29. Organizarea schemelor anuale de încercări de competenţă Anual.
 30. Propunerea spre nominalizare a laboratoarelor acreditate în vederea desemnării acestora prin ordin al preşedintelui ANSVSA, pentru efectuarea analizelor pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial.
 31. Transmiterea către ANSVSA a rezultatelor evaluării tehnice a laboratoarelor, în vederea desemnării acestora.
Top pagină